Zaväzujú nás k tomu jedinečné prírodné danosti Západných Karpát a slovenskej časti Podunajskej a Potiszskej nížiny (na Slovensku, časť Vychodoslovenská nižina), ktoré sú pre Európu unikátne. História poľnohospodárskeho vysokoškolského vzdelávania je spätá s ustanovením Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1939. Vtedy bol založený aj Odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva s oddeleniami lesníckeho inžinierstva a poľnohospodárskeho inžinierstva. Poľnohospodárske oddelenie otvorilo štúdium v akademickom roku 1941/1942. Uznesením Vlády ČSR č. 30 z 8. júla 1952 bola z Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach vytvorená Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícko-drevárska vo Zvolene. Na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre boli konštituované dve fakulty, Agronomická fakulta so sídlom v bývalom Misijnom dome na Kalvárii a Zootechnická fakulta v budove bývalej Roľníckej školy pod Zoborom. V súčasnosti je Poľnohospodárska univerzita v Nitre jedinou slovenskou univerzitou s poľnohospodárskym zameraním a ponúka záujemcom možnosť študovať na šiestich fakultách. "Cieľom výchovy mladých adeptov poľovníctva na SPU je oboznámiť študentov so základmi biológie poľovnej zveri, poľovníckou terminológiou, hlavnými zásadami manažmentu zveri ako i s poľovníckou kynológiou.

Aj takto sa dajú správne vychovávať budúci poľovníci na SPU v Nitre
Zdroj: Adam Simandel

Mimoriadny dôraz je kladený na prepojenie teoretických poznatkov s poľovníckou praxou formou terénnych cvičení. Študenti sú vedení k úcte k lovenej zveri, ktorá je prejavom poľovníckej kultúry a vyjadruje sa zveri dodržiavaním našich poľovníckych tradícií ako národného kultúrneho dedičstva, čo podčiarkuje silnú spoločenskú hodnotu poľovníctva. Ako potenciálni zamestnanci agrosektora sa učia chápať aj potreby zveri ako súčasti životného prostredia a tak sú schopní oveľa citlivejšie aplikovať v praxi poľnohospodárske výrobné postupy."

Aj takto sa dajú správne vychovávať budúci poľovníci na SPU v Nitre
Zdroj: Adam Simandel

V rámci praxe loveckého fotografa som prijal pozvanie na poľovačku, kde účastníkmi poľovačky v úlohe honcov a pomocníkov figurovali práve študenti predmetu Poľovníctvo zmieňovanej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Študenti mohli na vlastnej koži zažiť čaro spoločnej poľovačky, podstatu loveckej kynológie v praxi ako i úctu lovenej zveri, ktorú poľovníci dokazujú zachovávaním poľovníckych tradícií.

Aj takto sa dajú správne vychovávať budúci poľovníci na SPU v Nitre
Zdroj: Adam Simandel

Bezpečnostné opatrenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej spoločnej akcie, i v tomto prípade boli na vysokej úrovni vďaka vedeniu p. doc. Ing. Jozefa Gašparíka, CSc., v rozprávkovým počasí, ktoré vládlo celý deň. Verím, že spomienky formou fotografií, ktoré za ten deň v revíri Dvorčany vznikli, budú mať pre mladých kolegov, ako i pre kolegov s praxou vypovedajúcu hodnotu a v neposlednom rade sa k výkonu práv poľovníctva budú stavať s úctou a s cieľom vytvárať pozitívny ohlas širokej verejnosti na poľovníctvo či ochranu prírody. Chcel by som sa poďakovať kynologickému teamu, ako i Ing. Petrovi Šmehylovi za pozvanie, za výborne strávený sobotný deň, ktorý určite zostane i vďaka fotografiám nesmrteľný. Lovu Zdar. Lovu Zdar. Foto: Adam Simandel

Aj takto sa dajú správne vychovávať budúci poľovníci na SPU v Nitre
Zdroj: Adam Simandel