EÚ potrebuje posilniť spoločné úsilie na riešení problému s AMO a stanoviskách k vykonávaniu opatrení pre zamedzenie šírenia tejto nákazy. „AMO je problémom všetkých krajín EÚ a nielen tých, v ktorých sa nákaza vyskytla. Opatrenia,  na ktoré vybrané štáty vynakladajú nemalé finančné prostriedky, slúžia na ochranu celého územia EÚ, v ktorom sa ešte AMO nevyskytuje. Nevyhnutná je preto spolupráca všetkých krajín EÚ, aby bolo možné zabezpečiť efektívne plnenie opatrení. AMO je zároveň výzvou, aby sme ukázali, aká je EÚ silná, ako dokáže spolupracovať a reagovať na také hrozby, aké v súčasnosti pre nás táto nákaza predstavuje,“ zdôraznila Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

(Pokračovanie na 2. strane)