Počas šiestich rokov sme na Katedre aplikovanej zoológie a manažmentu zveri na Lesníckej fakulte vo Zvolene zbierali poznatky o patologických zmenách zhodov parožia jelenej zveri na Slovensku a takisto vzorky týchto tvarových zmien. Naším zámerom bolo čo najobjektívnejšie zhodnotiť ich zastúpenie a odhaliť príčiny vzniku.

ATYPICKÉ ZHODY
ATYPICKÉ ZHODY
Zdroj: archív

Vzorky parožia jeleňov v podobe zhodov sme získavali najmä od poľovníkov, lesníkov, z chovateľských prehliadok a výstav trofejí. Patologické zmeny sme zistili na zhodoch 149 jeleňov, podrobne ich preskúmali a zdokumentovali. Boli medzi nimi deformácie, ktorých príčiny sa nedali identifikovať len na základe nálezu na zhodoch. Samostatnú skupinu tvorili zmeny priamo či nepriamo súvisiace s ľudskou aktivitou v lese vrátane poľovníctva a s dopravnými kolíziami. Na základe našej analýzy zozbieraných vzoriek však možno konštatovať, že väčšina tvarových zmien vznikla počas rastu parožia, za nimi nasledujú fraktúry parožia a patologické zmeny vplyvom poškodenej pučnice.

Zhody sú dôležitým indikátorom stavu chovu jelenej zveri v revíri i celej chovateľskej oblasti.
 
ATYPICKÉ ZHODY
ATYPICKÉ ZHODY
Zdroj: archív autorov, PaR

K znižovaniu počtu jedincov s poškodeným parožím možno prispieť najmä eliminovaním rušivých faktorov v revíri, ktoré traumatizujú jelene počas rastu parožia. K tomu patrí predchádzanie dopravným kolíziám či poškodeniu parožia na rôznych technických zariadeniach, prekážkach, oplôtkoch, obalových a ochranných materiáloch slúžiacich na ochranu kultúr pred poškodzovaním zverou.

Deformácie na jeleních zhodoch
Deformácie na jeleních zhodoch
Zdroj: archív

Časť mechanického poškodenia zhodov (najmä fraktúry) však môže mať prirodzenú príčinu ako dôsledok súbojov jeleňov počas ruje. Je zrejmé, že určité tvarové (patologické) zmeny parožia nedokážeme ovplyvniť a značnú kategóriu predstavujú tie, ktoré nemožno objektívne etiologicky klasifikovať alebo zatriediť len na základe nálezu na zhodoch.

ATYPICKÉ ZHODY
ATYPICKÉ ZHODY
Zdroj: archív autorov, PaR

Takéto zhodnotenie a závery by si vyžadovali cielené monitorovanie a štúdium. V každom prípade, metodické skúmanie patologických zmien parožia môže byť užitočné pre chov jelenej zveri z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov na vývin parožia. Zhody sú dôležitým indikátorom stavu chovu jelenej zveri v danom revíri i celej chovateľskej oblasti. Ich zber a zhromažďovanie patrí do rúk kompetentných osôb. Užívateľ revíru by mal v sezónnom období zberu zhodov zvýšiť kontrolu v teréne a zákonným spôsobom obmedzovať prístup nepovolaným osobám najmä do blízkosti kŕmnych zariadení a lokalít sústreďovania jelenej zveri. Cieľom je zabrániť nežiaducemu zberu zhodov, ale aj znížiť intenzitu vplyvu stresu na zver. 

Zdroj: Archív PaR  4/2019