55. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca - Vrcholové všestranné skúšky stavačov v Slovenskej republike
so zadávaním titulov:  Všestranný víťaz SR 2020, CACT a res. CACT
11.-13.09.2020 / Divín, Veľká Ves, Tomášovce
OPK Lučenec, RgO SPZ Novohradu Lučenec

PROPOZÍCIE

Program
Piatok /11.9./
16:00-17:00 prezentácia, veterinárna prehliadka Zichyho kaštieľ, nádvorie, Divín
17:30-18:00 porada rozhodcov Zichyho kaštieľ, pivnica, Divín
18.00-21:00 losovanie poradia, rozdelenie do skupín, spoločná večera a priateľské
posedenie Zichyho kaštieľ, Divín

sobota /12.9./
07:00-07:45 spoločné raňajky Zichyho kaštieľ, nádvorie, Divín
08:00-08:30 slávnostné otvorenie súťaže Zichyho kaštieľ, nádvorie, Divín
09.00-17:00 práca v revíroch poľovné revíri
18.00-18:30 odhalenie pamätnej tabule J. Kadlecovi Zichyho kaštieľ, nádvorie, Divín
19.00-24:00 spoločná večera a priateľské posedenie Zichyho kaštieľ, nádvorie,
pivnica

Nedeľa /13.9./
07:00-07:45 spoločné raňajky Zichyho kaštieľ, nádvorie, Divín
08:00-16:00 práca v revíroch poľovné revíri
17.00-18:00 slávnostné vyhodnotenie súťaže Zichyho kaštieľ, nádvorie, Divín

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Šimon Halás

Pokyny pre vodičov:
Prihlášky, vrátane platby, sa prijímajú do 16.08.2020. Pokiaľ platba neprebehne do daného termínu, prihláška nebude prijatá. Po uzatvorení prihlášok budú vodiči upovedomení o prijatí a zahrnutí do katalógu. Súťaž je otvorená pre všetky plemená stavačov.
MJK sa riadi schváleným štatútom Memoriálu Jozefa Kadleca. Jednotlivé disciplíny sa posudzujú podľa skúšobných poriadkov pre všestranné skúšky stavačov s udeľovaním CACT.
Vodič psa musí prísť na súťaž včas, v poľovníckom ustrojení a s príslušnou zbraňou. Vodič pri žrebovaní odovzdá preukaz o pôvode psa hlavnému rozhodcovi. Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom počas skúšok, ani za stratu psa. Usporiadateľ neprijíma zodpovednosť za zranenia alebo uhynutie psa počas skúšok. Kŕmenie psa si zabezpečuje vodič sám. Súťaž sa koná za každého počasia. Vodič musí pri prezentácii predložiť platný preukaz člena SPZ. Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred súťažou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.

Veterinárny dozor:
MVDr. Oliver Karkoška, 0903648562
Administratívne centrum súťaže:
Zichyho kaštieľ v obci Divín (GPS: 48,4489 - 19,5348)

Víťazné trio na 54. MJK v Topoľčanoch (zľava): O. Banás st. s Runou Kenaz, T. Banásová s Bellou z Rakytovských lúk a L. Banás s Cvikom z Banásovho dvora
Víťazné trio na 54. MJK v Topoľčanoch (zľava): O. Banás st. s Runou Kenaz, T. Banásová s Bellou z Rakytovských lúk a L. Banás s Cvikom z Banásovho dvora
Zdroj: Lukáš Fábry

Štartovné:
Poplatok za psa je 100 €. V prípade neúčasti na memoriáli sa poplatok nevracia, bude použitý na uhradenie nákladov spojených s usporiadaním memoriálu. Poplatok sa vráti len v prípade neprijatia na memoriál z dôvodu veľkého počtu záujemcov.
Platba na účet: SK78 0900 0000 0000 5932 8940, VS: číslo zápisu psa
Do správy pre príjemcu uviesť: MJK_meno majiteľa psa

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Šimon Halás

Priebeh súťaže:
Disciplína „prinášanie líšky cez prekážku“ (ohrádka) bude prebiehať vo zvernici pri chate PZ Hubert Veľká (GPS: 48,2348 - 19,3937)
Práca POLE: PR Divín, obec Divín, lúky a polia za obcou Divín v smere na obec Mýtna, parkovanie je možné na parkovisku pri Zichyho kaštieli.
Stravovanie vodičov a rozhodcov počas prác v revíri bude zabezpečené v Zichyho kaštieli v Divíne alt. Kultúrny dom Divín. (GPS: 48,4489 - 19,5348)
Práca LES: PR Veľká ves, obec Veľká Ves, zvernica pri chate PZ Hubert Veľká Ves a les za zvernicou pri obci Veľká Ves, parkovanie je možné vo zvernici pri chate PZ Hubert Veľká Ves. (GPS: 48,2348 - 19,3937)
Stravovanie vodičov a rozhodcov počas prác v revíri bude zabezpečené v areáli zvernice.
Práca VODA: PR Tomášovce, obec Gregorova Vieska, vodné nádrže za obcou Gregorova
Vieska v smere na obec Tomášovce, parkovanie je možné priamo pri vodnej ploche v obci Gregorova Vieska. (GPS: 48,3826 - 19,5910)
Stravovanie vodičov a rozhodcov počas prác v revíri bude zabezpečené v Zichyho kaštieli v Divíne alt. Kultúrny dom Divín. (GPS: 48,4489 - 19,5348)

Foto
Foto
Zdroj: Mária Inštitorisová

Prihlášku vyplnenú dvojmo s kópiou preukazu o pôvode psa zašlite do 16.08.2020 na adresu:
SPZ, Odbor poľovníckej kynológie, Ing. Marián Konečný, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
[email protected], +421 2 5720 3321, 421 910 707 083
Po potvrdení prihlášky je potrebné obratom uhradiť štartovný poplatok najneskôr do 16.08. 2020

Zdroj: SPZ, Odbor poľovníckej kynológie