Zďaleka nie každý poľovník má vycvičeného psa, a tak v bežnej praxi neraz vzniká problém, ako rýchlo a efektívne dohľadať postrelenú zver. A to aj v prípade, že si užívateľ revíru formálne splnil zákonnú povinnosť zabezpečiť príslušný počet poľovne upotrebiteľných psov. Jednoducho, z objektívnych príčin nemusí byť pes práve poruke, aby včas zasiahol. V spoločnej kancelárii RgO SPZ Novohradu a OPK Lučenec sme dali hlavy dokopy a pred troma rokmi ponúkli užívateľom revírov a samotným poľovníkom vo svojej pôsobnosti záložný plán. Vytvorili sme vlastný podporný systém dohľadávania postrelenej zveri. Ako funguje táto služba?

Služba dohľadávania postrelenej zveri sa v Novohrade osvedčila.
Služba dohľadávania postrelenej zveri sa v Novohrade osvedčila.
Zdroj: AN TEPLAN, MARAN LACKO, ARCHÍV AUTORA

PROGRAM DOHĽADÁVOK Najskôr sme vytypovali vhodných držiteľov psov poľovných plemien (spravidla farbiarov) a vybrali tých, ktorí sú ochotní na požiadanie prísť vykonať dohľadávku zveri v našom regióne. V súčasnosti máme zazmluvnených dvoch vodičov psov plemena bavorský farbiar. Naša organizácia takému profesionálnemu dohľadávačovi na revanš, bez ohľadu na úspešnosť výjazdu, preplatí cestovné náklady a po dohode prípadne aj ďalšie (napríklad na vodiace remene, GPS obojok, či dokonca kúpu psa). Užívateľ revíru, respektíve poľovník, ktorý postrelil zver, pritom nič neplatí. Prečo? Pretože zabezpečovanie potrieb poľovníkov pokladáme za základnú úlohu poľovníckej samosprávy.

Služba dohľadávania postrelenej zveri sa v Novohrade osvedčila.
Služba dohľadávania postrelenej zveri sa v Novohrade osvedčila.
Zdroj: IVAN TEPLAN, MARAN LACKO, ARCHÍV AUTORA

Obvodná poľovnícka komora sa v zmysle trvalej dohody o spolupráci medzi RgO SPZ Novohradu a OPK Lučenec na uvedenom programe podieľa zabezpečovaním polovice všetkých nákladov. Samozrejme, program sa každoročne vyhodnocuje na zasadnutí Rady RgO SPZ Novohradu i na konferencii OPK Lučenec.

V zmysle § 63 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve je poľovník povinný sledovať a dohľadávať zver postrelenú alebo iným spôsobom zranenú. Podľa § 60a v spojení s § 73 vyhlášky č. 322/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, a príslušnej prílohy k vyhláške je užívateľ revíru povinný zabezpečiť poľovného psa za účelom dohľadávania postrelenej zveri. Ak užívateľ revíru alebo jeho členovia nevlastnia dostatok poľovne upotrebiteľných psov, podľa bodu 4 prílohy 35b k vyhláške si ich môžu zabezpečiť zmluvne. Alternatívou je využiť podporný systém dohľadávania zveri
.

UŽITOČNÁ SKÚSENOSŤ Právnu bázu pre uvedené riešenie sme vytvorili odsúhlasením jednotlivých uznesení organizácií a prípravou obsahu konkrétnych zmlúv. Po odsúhlasení a podpise zmlúv došlo k ich reálnemu napĺňaniu. Vodič farbiara je v zmysle zmluvy povinný spracovať o každom výjazde krátku správu s opisom situácie a výsledku. Tieto informácie slúžia aj pri vzdelávaní uchádzačov o prvý poľovný lístok a prezentujú sa na seminároch, ktoré vo vlastnej réžii organizujeme pre kynológov.

Služba dohľadávania postrelenej zveri sa v Novohrade osvedčila.
Služba dohľadávania postrelenej zveri sa v Novohrade osvedčila.
Zdroj: IVAN TEPLAN, MARAN LACKO, ARCHÍV AUTORA

Sú ďalším svedectvom o význame poľovníckej kynológie. Od spustenia programu sme kládli užívateľom revírov a najmä bežným poľovníkom na srdce, že ak dôjde k postreleniu zveri a nemajú z objektívnych dôvodov možnosť dohľadať ju alebo potrebujú preveriť vlastnú neúspešnú dohľadávku, nech neváhajú kontaktovať príslušného vodiča farbiara.

VÝSLEDKY Vyhodnotiť by sme mohli už prvú sezónu, ale pozrime sa ....VIAC SI PREČÍTATE V PaR 5/2021.