Memoriál, II . ročník - VŠESTRANNÉ SKÚŠKY STAVAČOV a MALÝCH PLEMIEN so zadávaním titulu CACT asa uskutoční 15.-16. augusta 2020 vo Veľkej Ide. 

PROGRAM SKÚŠOK
piatok 14. augusta 2020
➢ 17 00 hod. zraz účastníkov kaštieľ Veľká Ida
➢ 17 30 hod. veterinárna prehliadka psov
➢ 18 00 hod. porada rozhodcov
➢ 18 30 hod. žrebovanie poradia súťažiacich psov
➢ 19 30 hod omša
➢ 20 00 hod. spoločenské posedenie

Sobota 15. augusta 2020
➢ 06 30 -07 00 hod. raňajky
➢ 08 00 hod. slávnostné otvorenie
➢ 09 00 -17 00 hod. práca v poľovných revíroch
➢ 19 00 hod. spoločenské posedenie

Nedeľa 16. augusta 2020
➢ 06 30 -07 00 hod. raňajky
➢ 08 00 -16 00 hod. pokračovanie prác v poľovných reviroch
➢ 17 00 hod. ukončenie skúšok, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

archív klubu
archív klubu
Zdroj: archív klubu

ŠTATÚT MEMORIÁLU KLAUDIUSA LUKÁČA
Memoriál Klaudiusa Lukáča (ďalej len MKL) organizuje SKCHČF na počesť kynológa Klaudiusa Lukáča spravidla každý druhý rok a je vrcholovou všestrannou skúškou stavačov a malých plemien, s udeľovaním titulu CACT a je pokračovaním Pohára Klaudiusa Lukáča. Na MKL sa môžu prihlásiť stavače všetkých plemien a malé plemená bez ohľadu na vek, zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Štartovať môže maximálne 20 stavačov a 20 malých plemien z toho maximálne 10 stavačov a10 malých plemien zo zahraničia. Stavače a malé plemená v majetku
vodičov zo SR musia mať úspešne absolvované jesenné, alebo lesné skúšky. Prihlášky na MKL prijíma SKCHČF. Pri výbere majú prednosť jedince, ktoré absolvovali JS, LS, v I. cene, ako aj jedince, ktoré už MKL absolvovali, ale nezískali titul Víťaz Memoriálu Klaudiusa Lukáča (prednosť majú jedince, ktoré na Memoriáli Klaudiusa Lukáča ešte neštartovali). V prípade prihlásenia sa nižšieho počtu stavačov a malých plemien zo zahraničia doplní sa celkový
počet o účastníkov zo Slovenska. Psy zahraničných účastníkov musia mať absolvované akékoľvek skúšky z výkonu pre psy poľovných plemien.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Šimon Halás

 

Na skúškach sa skúšajú disciplíny podľa skúšobného poriadku pre všestranné skúšky stavačov, všestranné skúšky malých plemien a všestranné skúšky retrívrov. Stavač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene, získa putovný pohár a titul Víťaz memoriálu Klaudiusa Lukáča a môže získať čakateľstvo na Šampióna práce SR – CACT. Stavač, ktorý sa umiestni v I. cene ako druhý v poradí, môže získať Reserve CACT. Najlepší jedinec z každého plemena stavačov, umiestnený v I. cene, môže získať čakateľstvo na Šampióna práce SR CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I. cene môže získať Reserve CACT (pokiaľ s tým súhlasí príslušný klub). V prípade získania rovnakého počtu bodov u viacerých jedincov sa poradie stanovuje v zmysle skúšobného poriadku. Pre vyhodnotenie malých plemien platí to isté, ako u stavačov a vyhodnocujú sa osobitne. Jedinec, ktorý získa z niektorej disciplíny známku vyraďujúcu ho z ocenenia, môže pokračovať ďalej, nezaraďuje sa však do celkového poradia psov. Vodiči sa na súťaži zúčastňujú na vlastné náklady. Miesto, dátum a štartovací poplatok bude uvedený v propozíciách súťaže pre príslušný rok. Vodič psa môže mať námietky proti ohodnoteniu psa iba vtedy, ak môže dokázať, že pri skúškach nebol dodržaný skúšobný poriadok. Námietky musí podať ihneď po oznámení výsledku ocenenia disciplíny, rozhodcovi, ktorý ho vyhlásil. Rozhodca je povinný vyriešiť námietky hneď. V sporných prípadoch rozhodne s konečnou platnosťou hlavný rozhodca ešte do skončenia posudzovania za príslušný deň. Protest z formálnych dôvodov možno podať písomne tajomníkovi skúšok, a to najneskôr do vyhlásenia výsledkov súťaže. Protest z formálnych dôvodov je prípustný po zložení finančnej záruky 50,00 €, ktorá sa mu vráti, ak komisia zložená z hlavného rozhodcu a riaditeľa skúšok uzná oprávnenosť protestu.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Štefan Zeleňák

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom ustrojení a s brokovou zbraňou. Predvádzané psy
musia byť vakcinované proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde v dobe nie kratšej ako
jeden mesiac a nie dlhšie ako jeden rok pred dátumom skúšok. Vodič psa predloží veterinárnemu
lekárovi delegovanému na memorial ako dozor, veterinárny preukaz psa a predvedie psa k veterinárnej
prehliadke. Skúšky sa môžu zúčastniť psy, ktoré sú registrované v FCI, majú preukaz o pôvode psa a
na skúšky sú riadne a včas prihlásené a ktorým bola účasť potvrdená organizátorom. Skúšky sa konajú
za každého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo výberu psa na skúšky. Ostatné podmienky, ktoré
tu nie sú uvedené sa riadia všeobecnými zásadami pre skúšky PUP.

archív klubu
archív klubu
Zdroj: archív klubu